V diplomskem delu z naslovom Raziskava trga in poslovni načrt podjetja MPC KOM d.o.o. smo uvodoma predstavili osnovni namen podjetništva ter opredelili namen, cilje in vizijo podjetja. Naredili smo raziskavo z anketnim vprašalnikom, s pomočjo katerega smo dobili osnovne podatke o stanju na trgu. Hkrati smo prikazali vse kalkulacije prihodkov in odhodkov, strategijo nabave in napovedi za prihodnost.

Podjetje je mlado, ustanovljeno v lanskem letu, zato ima veliko potenciala za uspešen napredek in razvoj. Ukvarja se s svetovanjem in distribucijo ogrevalnih sistemov, prednostno s toplotnimi črpalkami. Vodilni izdelek podjetja, s katerim želi prodreti na trg, je toplotna črpalka znamke Coolwex.

P4XQ42OMNY

Glede na analizo trga, ki smo jo izvedli lahko predvidevamo, da ima podjetje primarno nalogo, da zraven prodaje še informira in ozavešča potencialne kupce o prednostih, ki jih kljub višjim začetnim investicijam, prinaša ogrevanje s toplotno črpalko. Rezultati analize trga kažejo, da potencialni kupci dobro poznajo znamko Coolwex, kar je lahko konkurenčna prednost podjetja.

Pomembno je, da podjetje poskuša potencialnim kupcem pomagati do ugodnih financiranj ob začetnih investicijah ali pridobivanju finančnih spodbud iz Eko sklada, saj je ogrevanje s toplotno črpalko ekološko naravnano. Hkrati je zelo pomembno, da upoštevamo dejstvo, da velika večina anketiranih ne uporablja sistema ogrevanja s toplotno črpalko, kar nam daje informacijo o potencialnih možnostih v prihodnosti.

Večina anketiranih meni, da bodo uvajali spremembe v ogrevalnem sistemu v roku od dveh do štirih let. Ta podatek daje podjetju možnost, da postopoma vzpostavi dobre mehanizme poslovanja ter korak za korakom širi na trg. Podjetje se mora zavedati, da gre ob nakupu izdelka za dolgoročno spremembo pri kupcu, zato je morda potrebno veliko potrpežljivosti, vztrajnosti in iskanja novih tržnih poti.

15134A07A3

V današnjem gospodarstvu se smernica razvoja vse bolj nagibajo k trajnostnemu razvoju, upoštevanju okoljskih standardov, okolju prijaznemu delovanju in neškodljivosti. V tej luči lahko verjamemo, da bodo dolgoročno vsi sistemi, ki stremijo k enakim ciljem na trgu bolj zaželeni in sčasoma, ob povečanju globalne prodaje, tudi ugodnejši za kupce.

Pomembno je, da podjetje na trg prodre postopoma, kar pomeni najprej širitev na slovenskem trgu in šele nato v tujino. Za podjetje bi bil dober korak, da se poveže s proizvajalcem ali drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki bi podjetju ali njegovim kupcem pomagala pri svetovanju ter izbiri pravega izdelka ter načina financiranja. Tak primer so lahko strokovnjaki iz finančne branže, saj gre za večjo začetno investicijo, ob kateri so pogosto potrebne določene finančne rešitve (v obliki kreditov, iskanja finančnih spodbud v skladih, subvencijah ipd.).

Poslovni načrt je pripravljen za obdobje prvih štirih let. Njegov poslovni izid ali izkaz uspeha nam kaže, da bo podjetje v naslednjih štirih letih poslovalo pozitivno. Kazalec gospodarnosti za vse štiri leta znaša več kot 1, kar predstavlja pozitivno gospodarnost (več prihodkov kot odhodkov). Donosnost smo ugotavljali z izračunom dobičkovnosti, ki po letih znaša med 8,00% in 14,55%, kar predstavlja primerno donosnost. Likvidnost podjetja smo predvideli s pregledom denarnega toka med prejemki in izdatki. Kalkulacije kažejo, da ob uravnoteženih stroških in zadostni prodaji, podjetje lahko funkcionira pozitivno.

6588A091F1

Podjetje ima glede na branžo in temeljni produkt velike možnosti rasti in razvoja, ki pa jih mora znati dobro izkoristiti. Gre za izdelke, ki na našem trgu šele dobivajo veljavo, predvsem zaradi njihove dolgoročnosti in ekološke naravnanosti. Na podlagi analize trga ter izvedenih kalkulacij lahko zaključimo, da so predvidevanja o poslovanju podjetja MPC KOM d.o.o. za naslednja štiri leta pozitivna, optimistična.

Nosilec poslovne ideje in kandidat za diplomanta višje strokovne šole, v programu ekonomist, je skozi študij prejel ustrezna podjetniška in trženjska znanja, ki so prispevala k sistematični pripravi diplomskega dela in so bogata podlaga za možnost uresničitve poslovne priložnosti.

Download full insight